Jesteś tutaj:

"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - " Utworzenie parku miejskiego przy rzece Gościanka w Gościnie"

Przedmiotem Projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,38 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 13,14 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.

Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki.

Działaniom rewaloryzacyjnym zostaną poddane zaniedbane, nieuporządkowane, będące częściowo nieużytkami obszary w miastach.

Celem głównym Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Związku i ich obszarach funkcjonalnych, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców miast oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów miejskich.

Oddziaływanie Projektu przyczyni się także do osiągania niżej wymienionych istotnych celów pośrednich:

 1. wzbogacenia ekosystemów miejskich przez wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, tj. karmników i budek dla ptaków, wielogatunkowych i wielopiętrowych nasadzeń,
 2. poprawy jakości powietrza, promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza
 3. poprawy możliwości przewietrzania miast i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej,
 4. miejscowego osłabienia erozji i stabilizacji osuwisk
 5. zapobieganie fragmentacji miejskich terenów zieleni, tworzenie połączeń w lokalnym systemie terenów zielonych,
 6. zmniejszenia spływu powierzchniowego wody,
 7. ograniczenia hałasu,
 8. wzrostu bezpieczeństwa, poprawy dostępności terenów zieleni do korzystania przez osoby niepełnosprawne (wprowadzenie oświetlenia, monitoringu, bezpieczne nawierzchnie),
 9. zapewnienia możliwości aktywnego wypoczynku,
 10. wzrostu integracji społeczności lokalnej,
 11. podniesienia wartości przestrzennych otoczenia, co wpływa pozytywnie na relacje społeczne,
 12. wzrostu świadomości przestrzenno-środowiskowej i wrażliwości na estetykę otoczenia.

Projekt przyczyni się do poprawy środowiska miejskiego, a zaplanowana i urządzona zieleń zapobiegnie dewastacji środowiska w tkance miejskiej. Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody. Po wykonaniu prac ogrodniczych nastąpi polepszenie wchłaniania wód opadowych przez grunt i lepsze jej wykorzystanie przez 23 tys. nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Powstałe bądź odnowione przez realizację Projektu tereny zieleni umożliwią zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz funkcjonalnie terenu jako siedliska organizmów żywych.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 22 718 464,67 PLN,

w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 314 680,08 PLN,

wkład funduszy UE 85% wynosi 17 267 478,06 PLN.

Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2. Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Termin zakończenia projektu: czerwiec 2021 r.

"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Przedmiotem Projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji Projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp.

Czytaj więcej: "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Umowa na parki miejskie podpisana

W dniu 13 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Czytaj więcej: Umowa na parki miejskie podpisana

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie