Jesteś tutaj:

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DO GROMADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE DO GROMADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

ZAWIADOMIENIE O PRZEPROWADZENIU KONTROLI

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z póź. zm.) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).   Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gościnie  będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb), a także   kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ,  dowodów uiszczania opłat za te usługi, a także kontrole czy przeprowadzono badania ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych oraz dokumentów potwierdzających stan techniczny tych obiektów (szamba , zbiorniki osadu przydomowych oczyszczalni ścieków).  Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków muszą okazać certyfikat zgodności zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków z obowiązującymi przepisami, normami.
Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości  którzy nie spełnili obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie dokonali  opróżniania  zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, nie dokonały badań ścieków nie przeprowadziły kontroli szczelności zbiorników ) powinny to uczynić niezwłocznie.                                                                                  
Trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.


Burmistrz Gościna

 

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie