Jesteś tutaj:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Opis
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kogo dotyczy

Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcy).

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wymagane dokumenty

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Miejsce składania wniosków
Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji W.P. 58 pokój nr 13, tel. 94 35 13 372

Sposób załatwienia

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. 2021r., poz. 2266)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735).

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie