Jesteś tutaj:

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 R.

     Burmistrz Gościna informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. na terenie Gminy Gościno będą obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Nieruchomości zamieszkałe:

- 31,00  zł miesięczniezamieszkańca, w przypadkugdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- 30,50 zł miesięcznie za mieszkańcaw przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- 93,00 zł miesięcznie za mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nieruchomości niezamieszkałe:

- za pojemnik 120 L / worek 120L16,00 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64,00 zł.

- za pojemnik 240 L32,00 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 128,00 zł.

- za pojemnik 1100 L146,00 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 584,00 zł.

- za pojemnik KP 7933,00 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.732,00 zł.

Stawki opłat są stawkami za jednokrotny odbiór odpadów z jednego pojemnika.

Nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

- 191,00 zł rocznie, od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- 764,00 zł rocznie, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne, do dnia 31.12.2021r., na nowym druku deklaracji.

Konieczność złożenia nowych deklaracji wynika ze zmiany przepisów, a dokładniej doprecyzowania pojęcia „zadeklarowana liczba pojemników”.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie